Články

— Exekutorský úřad —

České Budějovice

Stránkování

<1 23 4 5 >
 
 
21.6.2024 Nevymahatelné exekuce 2024 | Jak se zbavit nevymahatelných exekucí? f_10_0.jpg

Exekuce může být pro dlužníka značně stresující a náročnou situací, obzvláště pokud je exekuce vedena nezákonně nebo je nevymahatelná. Nevymahatelná exekuce je taková, kde exekutor nedokáže vymoci žádné prostředky ani po provedení všech dostupných úkonů. V roce 2024 přináší legislativa několik možností, jak se těchto exekucí zbavit nebo je zastavit. více

20.6.2024 Justice exekuce | Poradenství a služby Mgr. Jana Škorpila f_10_0.jpg

Pokud věřitel požaduje zahájení exekučního řízení, musí podat tzv. exekuční návrh. Tento návrh se podává u soudního exekutora a exekuční řízení je zahájeno okamžikem doručení exekučního návrhu exekutorovi. Soudní exekutor musí následně požádat exekuční soud o pověření k vedení exekuce. více

20.6.2024 Ukončení exekuce po zaplacení | Mgr. Jan Škorpil - soudní exekutor f_10_0.jpg

Ukončení exekuce po zaplacení dluhu je klíčovým krokem k obnově finanční stability a klidu. Exekuční řízení se spouští na základě pověření exekučního soudu soudnímu exekutorovi, který má za úkol vymoci dluh od povinného, tedy dlužníka, který nesplnil svou povinnost. více

20.6.2024 Přednostní pohledávka | Exekuce a právo f_10_0.jpg

Přednostní pohledávka je termín, který označuje typ dluhu, jenž má v exekučním řízení přednost před jinými dluhy. V českém právním systému jsou přednostní pohledávky upraveny zákonem a zahrnují určité druhy závazků, které jsou společensky vnímány jako nejzávažnější. Mezi tyto pohledávky patří: více

20.6.2024 Podání exekučního návrhu | Jak na to krok za krokem f_10_0.jpg

Podání exekučního návrhu je prvním krokem k zahájení exekučního řízení. Exekuční řízení se zahajuje na základě návrhu oprávněného (věřitele) a je formálně zahájeno dnem, hodinou a minutou, kdy návrh dojde soudnímu exekutorovi. Účastníky řízení jsou oprávněný (věřitel) a povinný (dlužník). V případě, že exekuce postihuje majetek ve společném jmění manželů, stává se účastníkem řízení také manžel povinného. více

20.6.2024 Mobiliární exekuce 2024 | Mgr. Jan Škorpil - soudní exekutor f_10_0.jpg

Mobiliární exekuce je jedním z nejdrastičtějších způsobů vymáhání dluhů, při kterém exekutor zabaví a následně prodá majetek dlužníka v dražbě. Tento postup je využíván zpravidla tehdy, když nelze získat finance z bankovních účtů nebo srážkami ze mzdy. více

20.6.2024 Exekuční řízení | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Exekuční řízení je proces, který slouží k vymáhání pohledávek od dlužníka na základě exekučního titulu. Tento článek vám poskytne podrobný přehled o tom, jak exekuční řízení funguje a jaké kroky jsou v jeho průběhu podnikány. více

20.6.2024 Návrh na změnu exekutora | Jak postupovat při změně exekutora f_10_0.jpg

V průběhu exekučního řízení může nastat situace, kdy je potřeba změnit exekutora. Každý oprávněný má právo vybrat si exekutora, který bude provádět nucený výkon rozhodnutí. Volba exekutora je na oprávněném a není nutné ji odůvodňovat. více

20.6.2024 Exekuce nemovitostí | Poradenství a služby Mgr. Jana Škorpila f_10_0.jpg

Ačkoli si vlastní bydlení může v dnešní době dovolit málokdo, v České republice žije ve vlastním bytě či domě na 80 % lidí, což je výrazně nad evropským průměrem. Bohužel se však téměř každý jedenáctý člověk potýká s exekucemi a se zvyšujícími se náklady lze očekávat, že problém splácet své závazky se bude týkat stále více lidí. více

20.6.2024 Exekuce na účet životní minimum | Mgr. Jan Škorpil - soudní exekutor f_10_0.jpg

Exekuce na účet, známá také jako exekuce příkazem k výplatě z bankovního účtu, je jedním z nejčastějších způsobů vymáhání dluhů. Exekutor při této formě exekuce využívá banku jako prostředníka, který na základě exekučního příkazu zmrazí finanční prostředky na účtu dlužníka do výše vymáhané pohledávky včetně příslušenství. Dlužník tak nemůže s těmito prostředky nijak nakládat – nemůže platit kartou, vybírat hotovost ani provádět převody. více

20.6.2024 Účet na který nemůže exekuce | Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil f_10_0.jpg

Chráněný účet je speciální typ běžného účtu určený pro osoby postižené exekucí. Tento účet zajišťuje, že klientovi zůstanou nezabavitelné prostředky, které jsou stanoveny zákonem. V následujícím článku se podíváme na to, jak chráněný účet funguje a jaké jsou jeho hlavní výhody. více

19.6.2024 Návrh na zrušení exekučního příkazu vzor | Jak podat žádost f_10_0.jpg

Exekuční příkaz je rozhodnutí exekutora, kterým se nařizuje exekuce proti dlužníkovi. V některých situacích je možné požádat o jeho zrušení. Návrh na zrušení exekučního příkazu lze podat z různých důvodů a v tomto článku se dozvíte, jak na to. více

19.6.2024 Náklady mimosoudního vymáhání pohledávek | Efektivní řešení dluhů f_10_0.jpg

Mimosoudní vymáhání pohledávek je často prvním krokem k úspěšnému získání dlužných částek bez nutnosti zdlouhavého soudního procesu. Tento přístup nejenže šetří čas, ale také snižuje náklady spojené s vymáháním. Klíčovým prvkem mimosoudního vymáhání je zaslání předžalobní upomínky dlužníkovi, která obvykle vede k rychlejšímu zaplacení. více

19.6.2024 Návrh na zrušení exekučního příkazu | Jak podat žádost f_10_0.jpg

V exekučním řízení může nastat situace, kdy je třeba podat návrh na zrušení exekučního příkazu. Exekuční příkaz je rozhodnutí exekutora, kterým se nařizuje exekuce proti dlužníkovi, a jeho zrušení může být žádáno v různých situacích. Tento článek poskytuje přehled o tom, jak a kdy je možné podat návrh na zrušení exekučního příkazu. více

19.6.2024 Exekuce evidence | Jak získat výpis z evidence exekucí f_10_0.jpg

Exekuce evidence je důležitým nástrojem pro získávání informací o probíhajících exekučních řízeních. Centrální evidence exekucí (CEE) poskytuje přístup k údajům o konkrétních pravomocných exekučních řízeních, což může být klíčové v mnoha životních situacích. více

19.6.2024 Mimosoudní vymáhání dluhů | Exekuce rychle a efektivně f_10_0.jpg

Mimosoudní vymáhání dluhů představuje efektivní alternativu k tradičnímu soudnímu procesu. Věřitelé mohou touto cestou řešit své pohledávky rychleji a s nižšími náklady. Hlavní výhodou je rychlost a vysoká úspěšnost, která dosahuje až 80 % do tří měsíců. Tato úspěšnost je zaručena zejména díky profesionálním inkasním agenturám, které využívají sofistikované metody vymáhání. více

19.6.2024 Návrh na zahájení exekučního řízení | Jak podat exekuční návrh f_10_0.jpg

Návrh na zahájení exekučního řízení je klíčovým krokem pro věřitele, kteří chtějí vymoci své pohledávky. Pokud dlužník nesplní své závazky dobrovolně, věřitel může podat exekuční návrh, což je formální žádost o zahájení exekučního řízení. Tento návrh se podává buď přímo exekutorovi, nebo příslušnému exekučnímu soudu s určením konkrétního exekutora. více

19.6.2024 Návrh na změnu účastníka v exekučním řízení vzor | Jak podat žádost f_10_0.jpg

V průběhu exekučního řízení může nastat situace, kdy je potřeba změnit účastníka řízení. Tento proces, známý jako procesní nástupnictví, je upraven v § 107a občanského soudního řádu (OSŘ). Procesní nástupnictví umožňuje, aby nový subjekt vstoupil do práv a povinností původního účastníka řízení, pokud dojde k právní skutečnosti, která tento převod práva umožňuje. více

19.6.2024 Odkoupeni pohledavek | Výhody a postup f_10_0.jpg

Odkoupení pohledávek je proces, při kterém dochází k postoupení, financování, správě a inkasu krátkodobých, střednědobých nebo dlouhodobých pohledávek. Tyto pohledávky vznikají na základě dodávek zboží nebo služeb, většinou tuzemským odběratelům. více

19.6.2024 Návrh na zřízení exekutorského zástavního práva | Jak na to f_10_0.jpg

Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na zřízení exekutorského zástavního práva dorazí k soudnímu exekutorovi. K návrhu musí být vždy připojen exekuční titul v originále nebo ověřené kopii, opatřený potvrzením o vykonatelnosti, nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Dále je nutné přiložit originál nebo ověřenou kopii listu vlastnictví povinného, na který bude exekutorské zástavní právo zřízeno. více

19.6.2024 Vymahání dluhů | Krok za krokem k úspěchu f_10_0.jpg

Vymáhání dluhů je proces, kterým se věřitelé snaží získat zpět své peníze od dlužníků. Efektivní vymáhání pohledávek může být klíčem k udržení finanční stability, zejména pro malé podniky a živnostníky. V tomto článku se podíváme na jednotlivé kroky vymáhání dluhů, abyste věděli, jak postupovat. více

Euceb > Články