Návrh na zrušení exekučního příkazu vzor | Jak podat žádost

19.6.2024

Exekuční příkaz je rozhodnutí exekutora, kterým se nařizuje exekuce proti dlužníkovi. V některých situacích je možné požádat o jeho zrušení. Návrh na zrušení exekučního příkazu lze podat z různých důvodů a v tomto článku se dozvíte, jak na to.

f_10_0.jpg

Kdy podat návrh na zrušení exekučního příkazu?

Návrh na zrušení exekučního příkazu je možné podat v případech, kdy exekuce neměla být vůbec nařízena, nebo kdy důvody pro její vedení zanikly. Například pokud byl dluh zaplacen před zahájením exekučního řízení, nebo pokud bylo rozhodnutí, na jehož základě byla exekuce nařízena, zrušeno. Dalšími důvody mohou být například nemajetnost dlužníka nebo neplatnost rozhodnutí, na jehož základě byla exekuce vedena.

Další možné důvody pro zrušení exekučního příkazu:

  • Exekuce je vedena na základě neplatného nebo zrušeného rozhodnutí.
  • Po vydání rozhodnutí zaniklo vymáhané právo oprávněného.
  • Zrušení exekuce navrhnul věřitel.
  • Výtěžek exekuce nepostačuje ani na pokrytí nákladů exekuce.
  • Exekuce by postihovala věci, které jsou podle zákona vyloučeny z exekuce.
  • Exekuce je nepřípustná z jiného právního důvodu.

Kdo může podat návrh na zrušení exekučního příkazu?

Návrh na zrušení exekučního příkazu může podat dlužník, věřitel nebo další účastníci exekučního řízení, jako například manžel(ka) dlužníka. V některých případech může k zrušení exekuce dojít i bez návrhu - z úřední povinnosti rozhodne o zrušení exekutor nebo exekuční soud.

Jak podat návrh na zrušení exekučního příkazu:

  1. Získání podkladů: Návrh musí obsahovat určité náležitosti, jako je spisová značka exekuce a kontakt na exekutora. Tyto informace lze získat například z výpisu z registru exekucí.
  2. Sepsání návrhu: Návrh by měl být podán písemně a obsahovat údaje o dlužníkovi, exekutorovi, kterému je návrh určen, specifikaci exekuce a důvody pro její zrušení. Doporučuje se přiložit dokumenty, které potvrzují důvody pro zrušení exekuce.
  3. Podání návrhu: Návrh lze exekutorovi doručit datovou schránkou, poštou nebo osobně.

Příklad vzoru návrhu na zrušení exekučního příkazu:


Návrh na zrušení exekučního příkazu

Adresát: [Název exekučního soudu nebo exekutora]

Datum: [Datum podání]

Věc: Návrh na zrušení exekučního příkazu

Oprávněný: [Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu]

Povinný: [Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu]

Důvody: [Popis důvodů pro zrušení exekučního příkazu, např. zaplacení dluhu, zrušení rozhodnutí]

Podpis: [Podpis dlužníka nebo jeho zástupce]


Co se děje po podání návrhu na zrušení exekučního příkazu?

Po podání návrhu exekutor vyzve další účastníky řízení, aby se k návrhu vyjádřili. Pokud všichni účastníci souhlasí, exekutor návrhu vyhoví. Pokud exekutor návrhu nevyhoví, rozhodne o něm exekuční soud.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se exekucí nebo potřebujete pomoc s jakýmkoli právním problémem, neváhejte se na nás a naše spolupracující advokáty obrátit. Naším cílem je poskytnout vám jasné a užitečné informace, které vám pomohou lépe porozumět vašim právům a povinnostem v rámci exekučního řízení a souvisejícím právním otázkám.

Euceb > Články > Návrh na zrušení exekučního příkazu vzor | Jak podat žádost
Všechny údaje jsou povinné.
Kde všude působíme:
Euceb.cz

E-mail: drazby@euceb.cz, podatelna@euceb.cz
Tel.: +420 776-539-339,
+420 608-096-010