Justice exekuce | Poradenství a služby Mgr. Jana Škorpila

20.6.2024

Pokud věřitel požaduje zahájení exekučního řízení, musí podat tzv. exekuční návrh. Tento návrh se podává u soudního exekutora a exekuční řízení je zahájeno okamžikem doručení exekučního návrhu exekutorovi. Soudní exekutor musí následně požádat exekuční soud o pověření k vedení exekuce.

f_10_0.jpg

Postavení soudního exekutora je v exekučním řízení klíčové. Soudní exekutor je oprávněn provádět úkony, které se považují za úkony exekučního soudu. Při výkonu své činnosti musí postupovat nezávisle, nestranně a spravedlivě, ačkoli má také postavení soukromého podnikatele, což znamená, že jeho zisk nebo ztráta závisí na úspěšnosti exekuce.

Označení používaná soudními exekutory jsou chráněná zákonem. Soudní exekutor je povinen používat průkaz soudního exekutora, razítko a pečetidlo, která obsahují jeho jméno, příjmení, titul, sídlo a státní znak České republiky.

Zaměstnanci soudního exekutora zahrnují exekutorské kandidáty, exekutorské koncipienty a vykonavatele soudního exekutora. Každý z těchto zaměstnanců má specifické povinnosti a oprávnění při provádění exekuce.

Exekuční návrh musí obsahovat několik náležitostí, včetně označení soudního exekutora, účastníků řízení, přesného označení exekučního titulu a povinnosti, která má být exekucí vymožena. K exekučnímu návrhu musí být připojen originál nebo úředně ověřená kopie exekučního titulu.

Po zahájení exekučního řízení soudní exekutor posoudí exekuční návrh a může požádat exekuční soud o pověření k nařízení exekuce. Pokud exekuční návrh nesplňuje všechny náležitosti, exekutor vyzve věřitele k jeho doplnění nebo opravě. Pokud nejsou zákonem stanovené podmínky splněny, exekuční návrh může být zamítnut nebo odmítnut.

Soudní exekutor je fyzická osoba splňující požadavky podle exekučního řádu, pověřená exekutorským úřadem. Exekutor vykonává exekuční činnost a další činnosti stanovené zákonem, jako je poskytování právní pomoci, sepisování listin, provádění dražeb a další.

Exekuční činnost musí soudní exekutor vykonávat nezávisle, nestranně a spravedlivě. Je vázán pouze ústavou, zákony a rozhodnutími soudů. Výkon exekuční činnosti je neslučitelný s jinou výdělečnou činností, s výjimkou správy vlastního majetku a některých dalších specifických činností.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se exekucí nebo potřebujete pomoc s jakýmkoli právním problémem, neváhejte se na nás a naše spolupracující advokáty obrátit. Naším cílem je poskytnout vám jasné a užitečné informace, které vám pomohou lépe porozumět vašim právům a povinnostem v rámci exekučního řízení a souvisejícím právním otázkám.

Euceb > Články > Justice exekuce | Poradenství a služby Mgr. Jana Škorpila
Všechny údaje jsou povinné.
Kde všude působíme:
Euceb.cz

E-mail: drazby@euceb.cz, podatelna@euceb.cz
Tel.: +420 776-539-339,
+420 608-096-010