Exekuce nemovitostí | Poradenství a služby Mgr. Jana Škorpila

20.6.2024

Ačkoli si vlastní bydlení může v dnešní době dovolit málokdo, v České republice žije ve vlastním bytě či domě na 80 % lidí, což je výrazně nad evropským průměrem. Bohužel se však téměř každý jedenáctý člověk potýká s exekucemi a se zvyšujícími se náklady lze očekávat, že problém splácet své závazky se bude týkat stále více lidí.

f_10_0.jpg

V rámci exekučního řízení může být následně nařízena i exekuce nemovitosti. K tomuto způsobu provedení exekuce by však exekutor měl přistoupit až jako k poslední možnosti, pokud se nepodaří dluh od dlužníka vymoci jinými způsoby, jako jsou srážky ze mzdy, zabavení peněz na bankovním účtu nebo movitého majetku.

Existují dvě hlavní formy postižení nemovitosti:

  1. Exekutorské zástavní právo k nemovitosti - Založení zástavního práva je pro dlužníka příznivější variantou, protože slouží pouze k zajištění pohledávky a nedochází tedy k prodeji nemovitosti. Dlužník může v dotčeném objektu stále bydlet a pokud je dluh splacen, zástavní právo je z katastru nemovitostí vymazáno.
  2. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - V tomto případě již reálně hrozí, že dlužník o nemovitost přijde. Nemovitost je nabídnuta k prodeji prostřednictvím dražby, která je veřejná a její výtěžek slouží k uspokojení pohledávky věřitele.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti může být vydán na jakoukoliv nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí, ale existují určitá omezení. Exekutor by měl k prodeji nemovitosti přistoupit až tehdy, pokud jiné možnosti nebyly pro uspokojení pohledávky dostačující. Pokud dlužník v nemovitosti se svou rodinou bydlí, vztahuje se na tuto nemovitost zvláštní ochrana a měla by být prodávána až jako poslední možnost.

Proces exekuce nemovitosti začíná získáním exekučního titulu věřitelem, což je dokument potvrzující existenci pohledávky. Pokud dlužník dluh neuhradí ani po této výzvě, věřitel může podat exekuční návrh u soudního exekutora. Exekutor následně začne zjišťovat a zajišťovat majetek dlužníka prostřednictvím exekučních příkazů.

Do 15 dnů má exekutor povinnost dlužníka informovat o zahájení exekuce. Od této chvíle dlužník nesmí nakládat se svým majetkem vyjma situací uspokojování základních životních potřeb. Pokud dlužník neuhradí dluh do 30 dnů od doručení vyrozumění, dochází k provedení exekuce na základě exekučního příkazu.

Exekuce se vztahuje na nemovitou věc se všemi jejími součástmi a příslušenstvím. Po vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti má dlužník zákaz provádět s nemovitostí jakékoli majetkové změny. Příkaz je kromě dlužníka zasílán i manželovi dlužníka, oprávněnému, katastrálnímu úřadu a dalším relevantním subjektům.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se exekucí nebo potřebujete pomoc s jakýmkoli právním problémem, neváhejte se na nás a naše spolupracující advokáty obrátit. Naším cílem je poskytnout vám jasné a užitečné informace, které vám pomohou lépe porozumět vašim právům a povinnostem v rámci exekučního řízení a souvisejícím právním otázkám.

Euceb > Články > Exekuce nemovitostí | Poradenství a služby Mgr. Jana Škorpila
Všechny údaje jsou povinné.
Kde všude působíme:
Euceb.cz

E-mail: drazby@euceb.cz, podatelna@euceb.cz
Tel.: +420 776-539-339,
+420 608-096-010