Exekuce rejstřík | Informace o exekucích v České republice

15.6.2024

Exekuce rejstřík je důležitým nástrojem pro zajištění transparentnosti a informovanosti v oblasti exekučních řízení v České republice. Tento veřejný seznam, známý také jako Centrální evidence exekucí (CEE), obsahuje klíčové informace o konkrétních pravomocných exekučních řízeních.

f_10_0.jpg

Základní výpis z CEE poskytuje přehled o celkovém počtu pravomocných exekucí, údaje o osobách, proti kterým jsou exekuce vedeny, a další doplňkové informace. Pokud potřebujete detailnější informace, můžete si vyžádat detailní výpis, který nabízí komplexní přehled s podrobnými údaji o každém jednotlivém exekučním řízení.

Centrální evidence exekucí slouží k:

  • Zjištění informací o konkrétních exekučních řízeních.
  • Zjištění, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce.
  • Identifikaci soudního exekutora pověřeného provedením exekuce.
  • Určení data, kdy byl exekutor pověřen vedením exekuce.
  • Specifikaci vymáhané povinnosti.
  • Informaci o případném pravomocném odkladu či zastavení exekuce.

Do CEE zapisují soudní exekutoři údaje z vyrozumění o zahájení exekuce, pravomocných usnesení o nařízení exekuce (pro řízení zahájená do 31. prosince 2012), a údaje z usnesení o zastavení a odkladu exekuce. Tyto zápisy se provádí do tří dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.

Vymazání údajů z Centrální evidence exekucí probíhá bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dní od skončení exekučního řízení, respektive od chvíle, kdy se o skončení exekutor dozví. Exekuční řízení může skončit po vymožení povinnosti nebo pravomocným zastavením exekuce.

CEE neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, exekucích vedených státními orgány, finančními orgány nebo zdravotními pojišťovnami.

Centrální evidence exekucí je vedena, provozována a spravována Exekutorskou komorou České republiky podle ustanovení § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Postupy pro zápis údajů v CEE jsou upraveny vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb.

Výpis z centrální evidence exekucí můžete získat na oficiálních stránkách CEE: www.ceecr.cz. Tento nástroj je neocenitelný pro všechny, kdo potřebují ověřit exekuční status osob nebo firem v České republice.

Euceb > Články > Exekuce rejstřík | Informace o exekucích v České republice
Všechny údaje jsou povinné.
Kde všude působíme:
Euceb.cz

E-mail: drazby@euceb.cz, podatelna@euceb.cz
Tel.: +420 776-539-339,
+420 608-096-010